🙏🏻🌹ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ🌹🙏🏻
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೇಂಗಳಿ ತಾ:ಕಾಳಗಿ ತೇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಗುಡಿಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 19-10-2019 ಹಾಗೂ 02-10-2019 ರಂದು ” ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ದಿವ್ಯತೆಯಡಿಗೆ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು.
🙏🏻🌹ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ🌹🙏🏻

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!