ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ವ್ರತ ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಮ೦ದಿರ,
ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!