*ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ*
ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೆಟಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ 41 ದಿನದ ಇಷ್ಟ ಸಿಧ್ಧಿ ವ್ರತದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!