🙏🏻🌹ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ🌹🙏🏻
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:20-10-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ” ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ರವರ ಅವತಾರ ಘೋಷಣೆ ದಿನವನ್ನು” ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು .
🙏🏻🌹ಜೈ ಸಾಯಿರಾಂ🌹🙏🏻

Loving Sairam!
Subscribe to our newsletter

Loving Sairam!

Subscribe to our newsletter

Join our mailing list to receive periodic newsletters from us.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!