ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ವೃತ ಶುಭಾರಂಭ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ
Chickamagalore samithi 👏👏👏🙏

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!