ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಂ
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿ ವ್ರತವನ್ನು ಈ ದಿನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಂಭಿಸಲಾಯಿತು

The 41 day Sri Sathya Sai Ishta Siddhi Vratha was also started at Vagata Samithi, Bengaluru rural district.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!